ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Μοριοδοτήσεις  / Δικαιολογητικά
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Tα κριτήρια μοριοδότησης των επιστημονικών εκδηλώσεων καθορίζονται από το το Ευρωπαϊκό Έντυπο Μοριοδότησης, καθώς και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών UEMS 2012/30.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση και μοριοδότηση επιστημονικών εκδηλώσεων κατατίθενται τουλάχιστον 2 μήνες πριν την έναρξη της Εκδήλωσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση pisinter1@pis.gr, μέσω φαξ (210 7258663) ή μέσω συστημένου ταχυδρομείου (Πλουτάρχου 3, 10675 Αθήνα).
 
Αναλυτικά τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Διαβιβαστική επιστολή προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με το λογότυπο του διοργανωτή και υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης. Στην επιστολή με την οποία ζητείται μοριοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος, ο τόπος και ο χρόνος της εκδήλωσης.
2. Δήλωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών UEMS 2012/30, η οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στην διαβιβαστική επιστολή.
3. Έγκριση του Προγράμματος της Εκδήλωσης από το Επιστημονικό ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου ή την αντίστοιχη Επιστημονική Εταιρεία ή την Ιατρική Σχολή αν ο διοργανωτής είναι Πανεπιστημιακή Κλινική. Εάν ο διοργανωτής είναι Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία, τότε δεν απαιτείται έγκριση. Επισημαίνεται ότι ο διοργανωτής θα πρέπει να είναι ιατρικός φορέας, ή να έχει έγκριση ή αιγίδα των παραπάνω.
4. Συμπληρωμένο το Έντυπο Μοριοδότησης.
5. Ωριαίο πρόγραμμα της Εκδήλωσης, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα θέματα και τα ονόματα των ομιλητών/εκπαιδευτών, η ιατρική τους ειδικότητα καθώς και οι τίτλοι τους.
6. Κατάλογος με τα ονόματα, τις ιατρικές ειδικότητες και τους τίτλους των ομιλητών, αν αυτές δεν αναφέρονται αναλυτικά στο πρόγραμμα της εκδήλωσης. 
7. Στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων ατόμων για την εκδήλωση από την εταιρεία διοργάνωσης και από τον ιατρικό φορέα (ταχυδρομική διεύθυνση-τηλέφωνα-fax-email). Υπενθυμίζεται ότι ο υπεύθυνος της διοργάνωσης θα πρέπει να είναι ιατρός
8. Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού για τη μοριοδότηση, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος της εκδήλωσης και τα στοιχεία του διοργανωτή για την έκδοση του τιμολογίου (Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
9. Δείγμα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, το οποίο θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες για την αξιολόγηση της εκδήλωσης.
10. Δείγμα του πιστοποιητικού/βεβαίωσης παρακολούθησης, που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες, στο οποίο μπορεί να αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εκδήλωση χορηγούνται ….. μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Μετά το τέλος της Εκδήλωσης, θα πρέπει να αποστέλλεται στον Π.Ι.Σ. ένα συγκεντρωτικό έγγραφο με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Εκδήλωσης


Οταν η Επιστημονική Εκδήλωση είναι διεθνής και η πρόθεση του Διοργανωτή είναι να δοθούν μόρια και στους αλλοδαπούς συμμετέχοντες ιατρούς, τότε το αίτημα για μοριοδότηση κατατίθεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αξιολόγησης Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (EACCME) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS) που εδρεύει στις Βρυξέλλες στον ιστότοπο http://www.eaccme.eu/ ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση accreditation@uems.net

Όταν η επιστημονική εκδήλωση διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning), το σχετικό υλικό κατατίθεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αξιολόγησης Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (EACCME) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS) που εδρεύει στις Βρυξέλλες στον ιστότοπο http://www.eaccme.eu/ στο σύνδεσμο :  http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση accreditation@uems.net

 

 
Τεύχος 2016

     

© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS