ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Νόμοι - Υπ. Αποφάσεις- Εγκύκλιοι
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Νόμοι - Υπ. Αποφάσεις- Εγκύκλιοι
 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5α/Γ.Π. οικ.24768-ΦΕΚ 1373 Β/22-4-2019: Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων & προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρ. επαγγέλματος, καθώς και τίτλου ιατρ. ειδικότητας
  31/05/2019
 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Μη επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ΑΠΣΙ του ΠΙΣ
  25/04/2019 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Μη επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ΑΠΣΙ του ΠΙΣ
 • Ν.4600/2019_ΦΕΚ 43Α/9-3-2019
  15/03/2019
 • Οι διατάξεις του ν. 4600/2019 ( ΦΕΚ 43 Α) αρμοδιότητας της Δ/νσης Ιατρών, λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας
  15/03/2019
 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:Γ5α/Γ.Π.οικ.64845_ΦΕΚ Β΄3958/12.9.2018_ιατρική εξειδίκευση
  12/11/2018
 • Νόμος 4565/18- Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς Ωνάσειου με το Ελληνικό Δημόσιο και λοιπές διατάξεις
  05/10/2018
 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.
  24/01/2018
 • Νόμος 4512/18- Ιατρική Νομοθεσία (άρθρα 271 έως 342)
  18/01/2018
 • ΚΥΑ- Επιβολή παραβόλων υπέρ Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για τη χορήγηση βεβαιώσεων και τίτλων ειδικότητας ιατρών και οδοντιάτρων
  16/12/2017
 • Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
  09/11/2017
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Εγκύκλιος για την εποχική γρίπη 2017-18
  28/09/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων
  26/09/2017
 • Ν. 4489_ΦΕΚ 140 Α/21-9-17_’ρθρο 46_ Παράταση θητείας Οργάνων Διοίκησης των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
  21/09/2017
 • Διόρθωση σφάλματος στο ν. 4486/2017 (παράβολο για Ιδιωτικές ΜΗΝ)
  14/09/2017
 • Χορήγηση πιστοποιητικού της εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας, χωρίς εξετάσεις
  14/09/2017
 • ΕΟΠΥΥ- Εγκύκλιος με συνταγογραφικές οδηγίες
  13/09/2017
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Τροποποίηση διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας
  24/08/2017
 • ΕΟΦ: Εγκύκλιος για τις επιστημονικές εκδηλώσεις
  20/08/2017
 • ΕΟΠΥΥ- Οδηγίες σχετικά με τη συνταγογράφηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
  04/08/2017
 • ΕΟΠΥΥ- Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη συνταγογράφηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
  04/08/2017
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- καθιέρωση έγγραφης συναίνεσης της μητέρας για τη χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των νοσοκομείων και μαιευτηρίων.
  27/07/2017
 • ΕΟΠΥΥ- Οδηγίες σχετικά με τη συνταγογράφιση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής ∆διατροφής
  20/07/2017
 • ΕΟΠΥΥ- σχετικά με δίμηνες συνταγές
  17/06/2017
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ- Διατάξεις για παράλληλη ασφάλιση
  16/06/2017
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ- Διακοπή λειτουργίας αιμοληπτηρίων
  16/06/2017
 • Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών"
  15/06/2017
 • Η αρμοδιότητα χορήγησης αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας Ιατρών διατηρείται στις Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας μέχρι νεωτέρας
  01/06/2017
 • Ν.4472/2017-ΦΕΚ 74Α/2017 - ’ρθρο 85 - Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ
  19/05/2017
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- Συμπληρωματικές οδηγίες για το άρθρο 36 του νόμου 4387/2016
  12/05/2017
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016
  11/05/2017
 • Ορισμός εκπροσώπων του ΠΙΣ στο ΔΣ του ΕΚΑΒ
  11/05/2017
 • ΦΕΚ 1445/2017- Υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών των γιατρών ελεύθερων επαγγελματιών με κάρτα
  28/04/2017
 • Νόμος 4461/2017 - Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις
  01/04/2017
 • Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους
  31/03/2017
 • ΠΔ 415/1994- Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας
  27/03/2017
 • Λειτουργία ιδ. κλινικής σε κτίριο αυτοτελές και ανεξάρτητο
  16/03/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 • Παράταση εκλογών στους Ιατρικούς Συλλόγους κατά 6 μηνες
  16/02/2017
 • ΕΟΠΥΥ -Απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη
  05/09/2016
 • Καθορισμός Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας προβλη΅ατικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονο΅ικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου
  29/06/2016 Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβλη΅ατικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονο΅ικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου
 • Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής.
  21/06/2016 Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής.
 • Διευκρινίσεις σχετικά με βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής
  18/06/2016 Διευκρινίσεις σχετικά με βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής
 • Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με την συγκρότηση των συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων
  18/06/2016 Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με την συγκρότηση των συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων
 • Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας
  04/06/2016
 • Ορισμός μελών του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών Ε.Σ.Υ.
  01/06/2016
 • Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
  17/05/2016 Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
 • Υπ. Αποφάσεις με αντικείμενο: α)Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού και β)Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
  11/04/2016
 • ΦΕΚ 270/2014 - Ίδρυση Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών ΠΙΣ (’ρθρο 61)
  24/12/2014
 • Eγγραφο Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το Επίδομα Βιβλιοθήκης
  24/11/2014
 • Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»
  19/11/2014
 • Υπουργείο Πολιτισμού: Ερώτημα προς τον Π.Ι.Σ σχετικά με τις ισοτιμίες των ιατρικών πιστοποιητικών
  25/07/2014
 • ΦΕΚ 145/2014 - Μεταμοσχεύσεις - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
  11/07/2014
 • Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
  24/02/2014
 • Σχετικά με τη διάθεση συνταγολογίων από τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ
  24/02/2014
 • Tροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων
  03/01/2014
 • Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ 78 Α/25.5.2010) σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
  02/10/2013
 • Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία
  21/08/2013
 • Π.Δ. 38 - Φ.Ε.Κ. Α΄78/25.5.2010: Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 7/9/2005, σχτικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
  22/12/2011
 • ΦΕΚ 176Α/2005 - Ιατρική Δημόσιας Υγείας (’ρθρο 21)
  11/07/2005
 • ΦΕΚ 304/2003 - Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική (’ρθρο 29)
  24/12/2003
 • ΦΕΚ 162Α/1998 - ΠΔ204 Καθιέρωση της Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας
  15/07/1998
 • Π.Δ. 147: Τροποποίηση Π.Δ. 415/94 "Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας"
  20/06/1997
 • ΠΔ 147 ΦΕΚ 127Α/20-6-97 Τροποποίηση Π.Δ/τος 415/94 "Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας"_Νευρολογία
  20/06/1997
 • ΦΕΚ 127Α/1997 - ΠΔ 147 Τροποποίηση Π/Δτος 415/94 "Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας" - Νευρολογία
  20/06/1997
 • ΦΕΚ 214/1995 - ΠΔ 379 - Τροποποίηση Π/Δτος 415/94 "Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας" - Παιδοψυχιατρική
  19/10/1995
 • ΠΔ 415 Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας_ΦΕΚ 236Α/29-12-1994
  29/12/1994
 • ...
 • Τρόπος ανακοίνωσης διορισμού ιατρών σε θέση ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (κλάδος ιατρών ΕΣΥ)
 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ
  © pis.gr, All Rights reserved.
  powered by GoDigital CMS