ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Ιατρικό Επάγγελμα / Συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας / Προυποθέσεις
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας απαιτούνται:
α.  Άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
β. Συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, για τη λήψη του τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.
γ. Επιτυχής δοκιμασία ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής. δ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν, χορηγούμενη από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS