ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Ευρωπαϊκά - Διεθνή / Ευρωπαική Νομοθεσία - Ευρωπαϊκές Οδηγίες / Απόφαση (ΕΕ) 2017/2113 της Επιτροπής της 11/9/17 για την τροποποίηση του Παρ/ματος V της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων.
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας


Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L317/119 - L317/220

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS